درباره ما


صنعت بانکی کشور یکی از عرصه‌هایی است که نیازمند توجه جدی به بحث پژوهش‌ و انجام تحقیقات بنیادین و کاربردی است. پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با درک این مهم و در راستای انجام رسالت حرفه‌ای خود، از سال 1390 همزمان با هفته پژوهش، با هدف ترویج فرهنگ پژوهش در صنعت بانکداری اقدام به معرفی و تجلیل از پژوهشگران برتر نظام بانکی و آثار تألیفی برگزیده در حوزه پول و بانک نموده است. پس از هفت دوره برگزاری موفق، این جشنواره به محفلی برای شناسایی و اشاعه هر چه بهتر یافته‌های پژوهشی و شکل‌گیری تعامل کارا بین پژوهشگران حوزه بانکی تبدیل شده است.

مهم‌ترین اهداف پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی  از برگزاری جشنواره هفته پژوهش به شرح ذیل است:
  • توسعه فرهنگ پژوهش در صنعت بانکی کشور
  • شناسایی، معرفی و تجلیل از پژوهشگران برتر در حوزه پول و بانک
  • فراهم کردن فضای همکاری بین پژوهشگران
  • زمینه‌سازی جهت اشاعه و کاربست یافته‌های پژوهشی