راهنمای ارسال آثار

- محققین و پژوهشگران گرامی می توانند کتاب یا مقاله (چاپ شده در نشریات علمی -پژوهشی یا ISI ) خود را که در یکسال گذشته در حوزه پول و بانک چاپ شده است ( از مهر ۱۳۹۶ تا شهریور ۱۳۹۷)را همراه با اصل مقاله یا کتاب در سایت هفته پژوهش به صورت الكترونیكی ثبت کنند و از طریق همین سایت به دبیرخانه هفته پژوهش ارسال نمایند.